นโยบายและแผนการศึกษา >>> เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน

กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ(พ.ศ. 2545-2549 : ฉบับสรุป)

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2551 ( 155 หน้า)

กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559) ฉบับสรุป กล่าวถึงที่มาด้วยเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาอย่างครอบคลุม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุก ๆ ด้าน ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) และการทบทวนสภาพปัญหาของการจัดการศึกษาที่ผ่านมา รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของบริบทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาของประเทศ

ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ : ด้านศักยภาพของคนไทย

โดย
2546 ( 29 หน้า)

เอกสารเรื่อง ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ : ด้านศักยภาพของคนไทย กล่าวว่า สืบเนื่องจากการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ และการลงทุน ที่จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการลงทุนเมื่อวันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2544 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร ได้มอบหมายให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำหรับด้านศักยภาพของคนไทยได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ และเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้ดำเนินการศึกษาเปรียบเทียบขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยกับประเทศอื่น ๆ มาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ พ.ศ.2540