อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ICT in Education)

10 กลยุทธ์ ในการดำเนินงานสู่โรงเรียนผู้นำด้านไอที ฉบับผู้บริหาร

โดย ชนารัตน์ คำอ่อน, อัจฉรา รัตนวงษ์
2546 ( 7 หน้า)

เอกสารเรื่อง 10 กลยุทธ์ในการดำเนินงานสู่โรงเรียนผู้นำด้านไอทีฉบับผู้บริหาร นี้ทำให้เห็นขั้นตอนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ในโรงเรียน เทคนิควิธีการในการขจัดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตลอดจนความเพียรพยายามในการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

10 กลยุทธ์ ในการดำเนินงานสู่โรงเรียนผู้นำด้านไอที

โดย ชนารัตน์ คำอ่อน, อัจฉรา รัตนวงษ์
2546 ( 141 หน้า)

เอกสารเรื่อง 10 กลยุทธ์ในการดำเนินงานสู่โรงเรียนผู้นำด้านไอทีฉบับผู้บริหาร นี้ ทำให้เห็นขั้นตอนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ในโรงเรียน เทคนิควิธีการในการขจัดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตลอดจนความเพียรพยายามในการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

เทคโนโลยีการเรียนรู้ของไทยในปี 2553 Thai Learning Technologies 2010

โดย ดร.สุรศักดิ์ หลาบมาลา และ กุลวิตรา ภังคานนท์
2546 ( 6 หน้า)

เอกสารเรื่อง เทคโนโลยีการเรียนรู้ของไทยในปี 2553 กล่าวถึงโครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิรูปการศึกษาไทย เพื่อศึกษาวิจัยองค์ความรู้แสวงหายุทธศาสตร์และแนวทางการขอความช่วยเหลือทางวิชาการจากออสเตรเลีย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาไทย ใน 3เรื่องหลักที่เห็นว่า ออสเตรเลียมีความก้าวหน้าไปได้ในระดับดี คือ 1) การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปสู่สถานศึกษาและการปฏิรูประบบการเงิน (School Autonomy and Financing) 2) การรับรองมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Quality Assurance and Program Evaluation in Higher Education) 3) การพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Educational Technologies)

รายงานการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และปัจจัยสำคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่ง ผลสำเร็จต่อการเรียนการสอนในโรงเรียน ของประเทศออสเตรเลีย

โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
2546 ( 133 หน้า)

รายงานการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และปัจจัยสำคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลสำเร็จต่อการเรียนการสอนในโรงเรียน ของประเทศออสเตรเลีย กล่าวถึง สืบเนื่องจากภารกิจในการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาแห่งชาติ ทำให้ในช่วงสองปีที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้สืบค้นข้อมูลองค์ความรู้ และประสบการณ์จากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ด้วยหวังว่าจะได้เรียนรู้บทเรียนที่เป็นทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวของการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้เอกสาร เรื่อง Learning in Australian School Education through the Use of Information and Communications Technologies หรือรายงานการวิเคราะห์ ”ยุทธศาสตร์และปัจจัยสำคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลสำเร็จต่อการเรียนการสอนในโรงเรียน ของประเทศออสเตรเลีย” ฉบับนี้ เป็นการประมวลวิเคราะห์กระบวนการบริหารและการจัดการในโรงเรียน หรือที่ในเอกสารใช้คำว่า “ยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปโรงเรียนที่เน้นการให้โอกาสในการเรียนรู้ของนักเรียนได้มากที่สุด”

Capacity Building of Thai Edcuation Rdform (CABTER)-Learning technologies (Stage 1)

โดย Dr John Ainley, Phillip Arthur, Pamela Macklin, Bruce Rigby
2546 ( 48 หน้า)

Capacity Building of Thai Education Reform(CABTER)– Learning technologies (Stage1) This report provides advice to assist the Royal Thai Government to promote social and economic development through the effective and efficient introduction of learning technologies into all sectors of education and training. The strategies and initiatives proposed in the report are designed to facilitate access to learning technologies and to promote the development of knowledge, skills and understanding that will enable people of all ages and in all areas of Thailand to embrace a culture of lifelong learning.

หลากหลายวิธีกับการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน

โดย ดร. รุ่ง แก้วแดง, ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร
2546 ( 51 หน้า)

เอกสารเรื่อง หลากหลายวิธีการใช้ ICT เพื่อการศึกษา เป็นการรวบรวมผลการนำเสนอรูปแบบ และวิธีการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน และการบริหารของผู้บริหาร ครู และ คณาจารย์ส่วนหนึ่งที่ได้มีการลงมือปฏิบัติจริง และประสบความสำเร็จมาแล้วในระดับหนึ่ง ที่ได้นำเสนอต่อสาธารณชนในงาน “ปฏิรูปการศึกษา ก้าวหน้าสู่ปีที่ 3” ในระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2544 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ การนำเสนอดังกล่าวได้รับความสนใจจากคณาจารย์โรงเรียนต่างๆ ตลอดจนผู้เรียนและประชาชนทั่วไปอย่างมากมายเกินความคาดหมาย จึงนำมาสู่ความคิดที่จะประมวลประสบการณ์ของสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอนเหล่านี้ไว้ในรูปของเอกสารเพื่อเผยแพร่ และเป็นบทเรียนสำหรับสถานศึกษาอื่นที่สนใจการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน และการบริหาร สำหรับศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

โดย ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ และคณะ
2546 ( 30 หน้า)

เอกสารเรื่อง นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของประเทศไทย ฉบับนี้มีเจตนาที่จะคัดสรรกลั่นกรององค์ความรู้ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของต่างประเทศ ประมวลรวมและประเมินสถานภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาของประเทศไทย เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จากประเทศที่คัดสรรมาเป็นบทเรียน โดยมีกฎหมายการศึกษาแห่งชาติเป็นกรอบหลักทิศทาง “เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” แล้วจัดทำเป็นข้อเสนอนโยบายและ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของประเทศไทย

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

โดย
2546 ( 7 หน้า)

เอกสารเรื่อง เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เป็นเอกสารการบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม ใน ร่าง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. …. โดยอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เนื้อหาสาระวิเคราะห์/ นำเสนอในประเด็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ก.ค. 2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 63-69

รายงานการประเมินประสิทธิภาพการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

โดย ศาสตราจารย์ ดร.จุมพล รอดคำดี และคณะ
2547 ( 2 หน้า)

รายงานการประเมินประสิทธิภาพการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้ และการใช้ประโยชน์จากการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาในระบบโรงเรียน เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาอุปสรรคในการใช้สื่อวิทยุโรงเรียน และสื่อวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาในระบบโรงเรียน และเพื่อนำผลการประเมินไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย และวางแผนดำเนินงานสำหรับการพัฒนาสื่อวิทยุโรงเรียน และสื่อวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาในระบบโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

การวางแผนเทคโนโลยีการเรียนรู้

โดย ดร.รุ่ง แก้วแดง ดร.สิริพร บุญญานันท์ ดร.รุ่งเรือง สุขาภิรมย์
2548 ( 138 หน้า)

เอกสารเรื่อง การวางแผนเทคโนโลยีการเรียนรู้ กล่าวถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร นับวันจะมีแต่กว้างขวางและลึกซึ้งมากขึ้น การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องสำคัญ ในภาคการศึกษาควรจะมีแผนเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีในการดำเนินงาน และในเรื่องนี้ปัจจุบันมีแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พศ. 2545-2549 และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2547-2549 เป็นกรอบในการดำเนินงานในภาคการศึกษาแล้ว สำนักงานเลขาธิการการศึกษา เห็นว่ากระทรวงศึกษารัฐวิคตอเรีย เครือรัฐออสเตรเลีย ได้จัดทำคู่มือการวางแผนเทคโนโลยีการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนเพื่อช่วยให้โรงเรียนสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการวางแผนการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน สำนักงานฯ จึงได้จัดแปล "แผนเทคโนโลยีการเรียนรู้" ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นแนวทางแก่ผู้บริหารโรงเรียน และครูในการจัดทำและพัฒนาแผนเทคโนโลยีของโรงเรียน

รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

โดย นางเพ็ญจันทร์ นครอินทร์ นางสาวเอ็นดู ศิริเจียมรัตน์ นางปัทมัญญ์ พิริยะสัตตบรรณ นางสาวจิรศรี อนวัชกุล นางสาวช่อบุญ จิรานุภาพ
2546 ( 9 หน้า)

รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา ในวาระครบรอบ 3 ปีของการประกาศใช้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กล่าวถึง จุดมุ่งหมายของการปฏิรูปการศึกษานั้น เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งคุณธรรม และจริยธรรม แต่หัวใจหลักของการปฏิรูปการศึกษาอยู่ที่การปฏิรูปการเรียนรู้ ซึ่งนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) ได้อธิบายความหมายไว้ได้อย่างชัดเจนว่า การปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปลดปล่อยพลังสมองของผู้เรียน

คู่มือประกอบการอบรมหลักสูตรการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

โดย ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ และคณะ
2554 ( 151 หน้า)

คู่มือประกอบการอบรมหลักสูตรการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) มีเนื้อหาสาระประกอบด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โครงสร้างของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำบทดำเนินเรื่อง เริ่มต้นสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การสร้างสารบัญและการสร้างปุ่มเชื่อมโยง การสร้างแบบทดสอบและเฉลย การสร้างภาพ ป๊อบอัพ การแทรกไฟล์มัลติมีเดีย การประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส์