อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา

รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 (The 1st Thailand Constructionism Symposium 2013)

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 121 หน้า)

รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 (The 1st Thailand Constructionism Symposium 2013) ฉบับนี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของการนำแนวคิด Constructionism มาประยุกต์ใช้ในภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งภาคการศึกษา ภาคชุมชน และภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม รวม 13 กรณีศึกษา ซึ่งได้บูรณาการเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้กับบริบทของสังคมและชุมชน สามารถสร้างคน ชุมชน ผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและชุมชน จนประสบความสำเร็จอันนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของตนเองและชุมชน สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สาระในรายงานฉบับนี้จะนำไปสู่การขยายผลการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนไทยในอนาคตต่อไป

บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้เข้าเรียน

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 41 หน้า)

บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้เข้าเรียน ฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้เข้าโรงเรียน ทั้งข้อมูลด้านงบประมาณ ด้านโอกาสการได้รับการศึกษาในแต่ละระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับการศึกษาภาคบังคับและขั้นพื้นฐาน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันทางเพศ ในการได้รับการศึกษาในทุกระดับการศึกษา นอกจากนี้ ยังได้จัดทำข้อมูลสถิติสภาวการณ์การเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของเด็กไทยอายุ 6 ปี เพื่อให้ทราบสภาพปัจจุบันของประเทศไทยในการส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้เข้าโรงเรียน และแสวงหาแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้เข้าโรงเรียน

ข้อริเริ่มระดับโลกว่าด้วยการศึกษาต้องมาก่อน

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 41 หน้า)

ข้อริเริ่มระดับโลกว่าด้วยการศึกษาต้องมาก่อน กล่าวถึงริเริ่มขึ้นจากคำแถลงการณ์ของเลขาธิการสหประชาชาติ Mr. BAN Ki moon ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปี 2555 ที่นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 เอกสารฉบับนี้จัดแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทยเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้เกิดความตระหนักในความสำคัญของการศึกษา อันจะนำมาสู่การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในอนาคต

รายงานการติดตามการศึกษาเพื่อปวงชนระดับโลก : ประเทศไทย

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 88 หน้า)

รายงานการติดตามการศึกษาเพื่อปวงชนระดับโลก : ประเทศไทย ฉบับนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานการศึกษาเพื่อปวงชนในประเทศไทยตามเป้าหมายที่กำหนดทั้ง 6 เป้าหมาย ดังนี้ เป้าหมายที่ 1) การดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย เป้าหมายที่ 2) การศึกษาระดับประถมศึกษา/การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป้าหมายที่ 3) การตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ของเยาวชนและผู้ใหญ่ เป้าหมายที่ 4 ) การยกระดับการรู้หนังสือในผู้ใหญ่ เป้าหมายที่ 5) ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันด้านการศึกษาระหว่างชายกับหญิง และเป้าหมายที่ 6) คุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยตัวชี้วัดจำนวน 67 ตัว ซึ่งประเทศสมาชิกจะต้องรายงานผลการการบรรลุเป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชน ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัยตามนโยบายรัฐบาล พ.ศ. 2556

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 75 หน้า)

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัยตามนโยบายรัฐบาล พ.ศ. 2556 กล่าวถึงสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดงาน "วันหนังสือเด็กแห่งชาติ : เด็กดี เด็กฉลาด ตามรอยพระบาทรักการอ่าน" ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2556 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสนพระราชหฤทัยด้านการส่งเสริมการอ่านของเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด รวมทั้งเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กปฐมวัย นอกจากนั้นยังเป็นการขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555-2559 สู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง และหวังว่าผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำไปเป็นตัวอย่างในการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างมีส่วนร่วมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งเป็นแนวทางในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ให้มีนิสัยรักการอ่าน ด้วยกิจกรรมเล่านิทาน อ่านหนังสือ สู่การพัฒนาทักษะทางภาษาและทักษะกระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

ถอดบทเรียนการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ของสถานศึกษา ชุมชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 131 หน้า)

ถอดบทเรียนการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ของสถานศึกษา ชุมชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ฉบับนี้กล่าวถึง สาระสำคัญในแต่ละกรณีศึกษา ชี้ให้เห็นถึงการนำแนวคิด Constructionism มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กรและของผู้เรียนที่มีทั้งศาสตร์และศิลป์ ทั้งในเรื่องเทคนิควิธีการ กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ที่สามารถสร้างคนและพัฒนาคนให้มีทักษะ การรู้วิธีที่จะเรียนรู้ การคิดอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหาได้ ที่สำคัญคือสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจนประสบความสำเร็จ สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แนวทางการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 17 หน้า)

แนวทางการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ฉบับนี้ จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ ครั้งที่ 1 ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ เรื่องการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2556 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัยในประเทศไทยครอบคลุมตั้งแต่ความหมายและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ความสำคัญของการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย นโยบายรัฐบาลในการดูแลและจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึงโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ดำเนินการในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอข้อมูลตัวชี้วัดการศึกษาเพื่อปวงชน เป้าหมายที่ 1 การดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย (EFA Goal1: Early Childhood Care and Education) สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องและสร้างเสริมให้การดูแลเด็กปฐมวัยเป็นไปได้อย่างมีคุณภาพ เกิดประโยชน์แก่เด็ก ผู้ปกครอง และผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายต่อไป

แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยรอบด้าน ตามวัย

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 21 หน้า)

แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยรอบด้าน ตามวัย ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการรจัดนิทรรศการโซน 3 การศึกษาเด็กปฐมวัย (Early Childhood Education Zone) ในวันที่ 23-25 มิถุนายน 2556 ซึ่งเป็นการประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสร้างเสริมให้การดูแลเด็กปฐมวัยเป็นไปได้อย่างมีคุณภาพ เกิดประโยชน์แก่เด็ก ผู้ปกครอง และผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายต่อไป

บทบาทของพ่อแม่ ครูพี่เลี้ยงและผู้ดูแลเด็กในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 29 หน้า)

บทบาทของพ่อแม่ ครูพี่เลี้ยงและผู้ดูแลเด็กในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย ฉบับนี้ ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเสวนาในช่วงเวทีเสวนา เรื่องบทบาทพ่อแม่ ครูพี่เลี้ยงและผู้ดูแลเด็กในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556 ในการประชุมสัมนาทางวิชาการระหว่างประเทศของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสร้างเสริมให้การดูแลเด็กปฐมวัยเป็นไปได้อย่างมีคุณภาพ เกิดประโยชน์แก่เด็ก ผู้ปกครองและผู้รับผิดชอบต่อไป

การดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 17 หน้า)

การดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย ฉบับนี้จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ ครั้งที่ 1 ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ เรื่องการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2556 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัยในประเทศไทยครอบคลุมตั้งแต่ความหมายและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ความสำคัญของการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย นโยบายรัฐบาลในการดูแลและจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึงโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ดำเนินการในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอข้อมูลตัวชี้วัดการศึกษาเพื่อปวงชน เป้าหมายที่ 1 การดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย (EFA Goal1: Early Childhood Care and Education) สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องและสร้างเสริมให้การดูแลเด็กปฐมวัยเป็นไปได้อย่างมีคุณภาพ เกิดประโยชน์แก่เด็ก ผู้ปกครอง และผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายต่อไป

Guideline for Early Childhood Care and Development Activities in Integrated Total Development According to their Age

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 21 หน้า)

This document entitled “Guideline for Early Childhood Care and Development Activities in Integrated Total Development According to their Age” is contributed for the exhibition : Early Childhood Education Zone 3, on 23 -24 June, 2013 at 09.00-16.30 at the Centara Grand and Bangkok Convention Centre at CentralWorld, Bangkok. The Office of the Education Council expects that this document will be useful for people who are responsible for Early Childhood Care and Education in Thailand as well as the ones related to the issue (i.e. children and parents)

Guideline for Early Childhood Care and Development

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 17 หน้า)

“Guideline for Early Childhood Care and Development” is contributed for the exhibition : Early Childhood Education Zone 3, on 23 -24 June, 2013. The Office of the Education Council expects that this document will be useful for people who are responsible for Early Childhood Care and Education in Thailand as well as the ones related to the issue (i.e. children and parents