อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

คู่มือแหล่งเรียนรู้ เรื่อง สถานที่และบุคคลสำคัญชาติไทย

โดย ว่าที่ ร.ต.ถาวร อารีศิลป์
2546 ( 207 หน้า)

เอกสารเรื่อง สถานที่และบุคคลสำคัญของชาติไทย ของ ว่าที่ ร.ต.ถาวร อารีศิลป์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดกับผู้เรียน การจัดกิจกรรมจึงต้องเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 การจัดกิจกรรมจึงต้องมีความละเอียดรอบคอบ เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดของเป้าหมายที่สำคัญยิ่ง