อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา

นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์บ้านเรียนดวงตะวัน

โดย ดร.จินตนา ศักดิ์ภู่อร่าม นางสาวจักษณา อธิรัตน์ปัญญา
2550 ( 7 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ : บ้านเรียนดวงตะวัน" นี้เป็นการศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างศูนย์การเรียน ครอบครัว องค์กรเครือข่าย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของบ้านเรียนดวงตะวัน เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนในครอบครัว (Home School) ซึ่งเป็นหนึ่งในการศึกษาทางเลือกตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อทราบแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้กับบ้านเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประมวลประสบการณ์ องค์ความรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของบ้านเรียน หรือศูนย์การเรียนครอบครัว เนื่องจากเรื่องดังกล่าวยังเป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทยที่ยังมีองค์ความรู้และความรู้ความเข้าใจทั้งในเชิงปรัชญาแนวคิดและวิธีการจัดการศึกษาในเรื่องนี้ไม่มากนัก รวมทั้งการจัดการศึกษาของบ้านเรียนยังมีรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลายแตกต่างกันไปตามสภาพของครอบครัวและผู้เรียน ตลอดจนสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาบ้านเรียน อันจะนำไปสู่การขยายแนวคิดการจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้มีการพัฒนายิ่งขึ้นและเผยแพร่ออกไปกว้างขวางมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อ (1) ให้ทราบถึงรูปแบบการจัดการศึกษาของบ้านเรียนดวงตะวันที่เป็นนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบให้แก่ครอบครัวอื่นๆ ที่มีความต้องการจะจัดการเรียนในครอบครัว (Home School) ได้ต่อไป และ (2) ทราบแนวทางในการดำเนินงานในรูปแบบกัลยาณมิตรระหว่างครอบครัวบ้านเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1