อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

การแปรรูปการศึกษา : สาเหตุ ผลสืบเนื่องและนัยด้านการวางแผน

โดย คลิฟ อาร์ เบลฟิลด์ เฮนรี่ เอ็ม ลีวิน แปลและเรียบเรียงโดย นายพิสุทธิ์ ยงค์กมล ดร.ประภิน วีระศิลป์
2549 ( 9 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "การแปรรูปการศึกษา : สาเหตุ ผลสืบเนื่อง และนัยด้านการวางแผน" นี้เป็นการสรุปประเด็นการปฏิรูปการศึกษาที่สำคัญ ได้แก่ การแปรรูปการศึกษา สำหรับคนจำนวนมากนั้น “การแปรรูป” ยังมีความหมายในเชิงลบ โดยคิดว่าการแปรรูปเป็นการลดต้นทุน ทำกำไรจากเด็ก และสร้างความแตกแยกในวัฒนธรรมทางสังคมของระบบการศึกษา แนวคิดดังกล่าวเป็นความเข้าใจผิดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โครงการการแปรรูปมีความหลากหลาย และสามารถออกแบบให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้หลายอย่าง โรงเรียนเอกชนอาจช่วยส่งเสริมให้เกิดความดีงามในสังคม เกิดความเสมอภาคในการเข้ารับการศึกษาได้ เอกสารฉบับนี้ นำเสนอถึงที่มาวิธีการดำเนินการวางแผนเพื่อการแปรรูป และการดำเนินการแปรรูป ตลอดจนการให้เงินอุดหนุนซึ่งมีผลกระทบสำคัญต่อผลลัพธ์ที่ตามมา สำหรับวัตถุประสงค์ที่คณะผู้ศึกษากำหนดมี 4 ประการ คือ (1) เพื่อบรรยายคุณลักษณะ (2) เพื่ออธิบาย (3) เพื่อวิเคราะห์การปฏิรูปการศึกษาโดยการแปรรูปการศึกษา และ (4) เพื่อกลั่นกรองความเข้าใจเหล่านี้ให้กลายเป็นความหมายโดยนัยสำหรับการวางแผนการศึกษา