อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแกนนำเครือข่ายอาสาสมัครการศึกษา

โดย นางสาวสุวิพร ศรีสุพรรณถาวร เรียบเรียงและจัดทำรายงาน
2549 ( 14 หน้า)

เอกสารเรื่อง "รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแกนนำเครือข่ายอาสาสมัครการศึกษา" จัดทำขึ้นสืบเนื่องจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแกนนำเครือข่ายอาสาสมัครการศึกษาขึ้น ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2549 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อระดมความคิดเห็นจากอาสาสมัครการศึกษาทุกกลุ่มในแต่ละภูมิภาค โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางการศึกษาระหว่างกัน เพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำหลักของกลุ่มอาสาสมัครการศึกษาในทุกภูมิภาคในการพัฒนาการศึกษาและเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครแต่ละภูมิภาคผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล และประชาชนทั่วไป ตลอดจนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 100 คน การประชุมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครการศึกษา และการประชุมกลุ่มย่อยอาสาสมัครการศึกษา เพื่ออภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำหนดแนวทาง/กิจกรรมการดำเนินงานของเครือข่าย จำนวน 5 กลุ่ม จากนั้นเป็นการนำเสนอและอภิปรายร่วมกัน