อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ ประสบการณ์การบริหารฐานโรงเรียน (SBM) เพื่อส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ของประเทศไทย

โดย นายวีระ พลอยครบุรี นางสาวนองนุช ดำเกิงสุรเดช
2549 ( 5 หน้า)

เอกสาร "ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ พ.ศ. 2544-2545" จัดทำขึ้นสืบเนื่องจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของผู้บริหารสถานศึกษาว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาในระดับสถานศึกษา จึงดำเนินการสรรหาและยกย่องผู้บริหารดังกล่าว และได้สนับสนุนให้ดำเนินการวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารฐานโรงเรียน เพื่อขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นในลักษณะเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน สำหรับเอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นหลังจากภารกิจดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยจัดทำเป็นทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ เพื่อเป็นคู่มือสำหรับผู้สนใจที่อยากจะศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม