อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

การศึกษาและสังเคราะห์รูปแบบการบริหารสถานศึกษา การพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาและสถานศึกษา

โดย ผศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ
2549 ( 26 หน้า)

เอกสารเรื่อง "การศึกษาและสังเคราะห์รูปแบบการบริหารสถานศึกษา การพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาและสถานศึกษาเครือข่ายของผู้บริหารสถานศึกษา ต้นแบบ รุ่นที่ 1" มีที่มาสืบเนื่องจากโครงการผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความคิดริเริ่มของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่มุ่งส่งเสริม และพัฒนาความเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เมื่อการดำเนินโครงการดำเนินไปแล้วจึงมีแนวคิดที่จะทำการศึกษาและสังเคราะห์รูปแบบการบริหารสถานศึกษา การพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาและสถานศึกษาเครือข่ายของผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ รุ่นที่ 1 เพื่อเป็นแนวทางให้กับสถานศึกษาอื่นนำไปประยุกต์ใช้