อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐฟินแลนด์

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ หลาบมาลา
2549 ( 10 หน้า)

เอกสารเรื่อง "ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐฟินแลนด์" เป็นการดำเนินการศึกษาระบบการศึกษาของสาธารณรัฐฟินแลนด์ เนื่องจากเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการศึกษาที่โดดเด่น และอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีการส่งเสริมการวิจัย และอาชีพซึ่งเป็นอาชีพที่ได้รับการยกย่องอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อนำผลการศึกษาดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย