อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

การเพาะกล้าแห่งปัญญาเพื่อได้มาซึ่งสันติ

โดย รศ.ดร.สุรศักดิ์ หลาบมาลา (แปล) ดร.รุ่งเรือง สุขาภิรมย์ และ ดร.รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์ (สรุปและจัดทำรายงาน)
2549 ( 22 หน้า)

เอกสารเรื่อง "การเพาะกล้าแห่งปัญญาเพื่อได้มาซึ่งสันติ" เป็นการรวบรวมข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมมนานานาชาติของศูนย์พหุความเชื่อ มหาวิทยาลัยกริฟฟิท เมืองบริทเบน ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การยูเนสโก้ โดยชี้ให้เห็นถึงแนวทางในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมโลก พร้อมได้เสนอแนะข้อควรพึงปฏิบัติต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติ และระดับชุมชน สถาบันการศึกษา และครอบครัว เป็นต้น