อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง และการศึกษาทางเลือก

โดย นางสุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์ และคณะ
2549 ( 11 หน้า)

เอกสารเรื่อง "รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง และการศึกษาทางเลือก" จัดทำขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อแม่ ผู้ปกครองและการศึกษาทางเลือก เนื่องจากยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ประชาชน ชุมชน และเอกชนในการจัดการศึกษา เป็นหนึ่งในข้อเสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการที่ต้องการให้ภาครัฐปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้ดำเนินการเองมาเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมให้เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งจะช่วยให้การปฏิรูปการศึกษาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการแก้แนวทาง รวมทั้งมาตรการในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น