อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

ระบบการศึกษาของสมาพันธรัฐสวิส

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ หลาบมาลา นางสิริวรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา นายจิรวิทย์ ไทภูวไพบูลย์
2549 ( 11 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "ระบบการศึกษาของสมาพันธรัฐสวิส" เป็นการดำเนินการศึกษาระบบการศึกษาของสมาพันธรัฐสวิส ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปที่มีระบบการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและมีความน่าสนใจ ทั้งนี้เพื่อจะได้ทราบถึงผลดี ผลเสีย จุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาด้านการกระจายอำนาจทางการศึกษา