อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรี

โดย ดร.สุรางค์ วีรกิจพาณิชย์ นางสาวบรรณากรณ์ อมรพรสิน
2549 ( 52 หน้า)

เอกสารเรื่อง "รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548" กล่าวถึงที่มาสืบเนื่องจากคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษาได้เร่งรัดการการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา 9 คณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา 2) รวบรวมและประสานการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา และ 3) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา