อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

รายงานการสัมมนา เรื่อง 6 ปี กับการปฏิรูปการศึกษา

โดย ดร.สุรางค์ วีรกิจพาณิชย์ นางณิชกมล ดวงมาลย์
2549 ( 8 หน้า)

เอกสารเรื่อง "รายงานการสัมมนา เรื่อง 6 ปี กับการปฏิรูปการศึกษา" จัดทำขึ้นเนื่องจากในปี 2548 เป็นวาระครบรอบ 6 ปี ของการปฏิรูปการศึกษาไทยตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จึงกำหนดจัดสัมมนา เรื่อง 6 ปี กับการปฏิรูปการศึกษาขึ้นเพื่อพิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินงานการปฏิรูปการศึกษารวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่สำคัญเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดยุทธศาสตร์และมาตรการในการผลักดันการดำเนินงานต่อไปให้บรรลุเป้าหมาย