อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

ระบบการศึกษาของราชอาณาจักรเดนมาร์ก

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ หลาบมาลา
2549 ( 64 หน้า)

เอกสารเรื่อง "ระบบการศึกษาของราชอาณาจักรเดนมาร์ก" เป็นเอกสารแปลเพื่อศึกษาระบบการศึกษาของราชอาณาจักรเดนมาร์ก ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปที่มีระบบการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและมีความน่าสนใจ อาทิเช่น ระบบการศึกษาภาคบังคับที่ยืดหยุ่น การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายที่หลากหลาย การศึกษาต่อเนื่องที่หลายหน่วยงานมีส่วนร่วม การเน้นการวิจัยในระดับอุดมศึกษา การประเมินการศึกษาทั้งระบบ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยในราชอาณาจักรเดนมาร์กกับต่างประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อาทิเช่น ปัญหาด้านการกระจายอำนาจทางการศึกษา ปัญหาการยกระดับการศึกษาของแรงงานไทย เป็นต้น