อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

สรุปบทคัดย่อ เอกสารจากสถาบันระหว่างประเทศ เพื่อการวางแผนด้านการศึกษา (UNESCO: International Institute for Educational planning-IIEP)

โดย รศ. ดร. สุรศักดิ์ หลาบมาลา
2549 ( 44 หน้า)

เอกสารเรื่อง "สรุปบทคัดย่อเอกสารจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการวางแผนด้านการศึกษา" จัดทำขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำบทคัดย่อเอกสารจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการวางแผนด้านการศึกษายูเนสโก และเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาในรายละเอียดจากเอกสารฉบับเต็มต่อไป