อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

แนวทางการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษาสู่...โรงเรียนคุณภาพ

โดย ดร.อำรุง จันทวานิช
2547 ( 264 หน้า)

เอกสารเรื่อง "แนวทางการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ" เป็นการเรียบเรียงจากงานศึกษาและวิจัยที่ผู้เรียบเรียงต้องการนำเสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบถึงองค์ประกอบ และตัวชี้วัดของการเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเสนอข้อคิดและแนวทางเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษานำไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542