อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

คู่มือการบูรณาการยุทธศาสตร์วัฒนธรรมและยุทธศาสตร์ชุมชน

โดย รองศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ หลาบมาลา
2547 ( 203 หน้า)

เอกสาร "คู่มือการบูรณาการยุทธศาสตร์วัฒนธรรมและยุทธศาสตร์ชุมชน" เป็นเอกสารแปลและเรียบเรียง ที่มาของเอกสารฉบับนี้ระบุว่ากระทรวงวัฒนธรรม สื่อ และการกีฬา ประเทศสหราชอาณาจักร จัดทำคู่มือฯ ขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการบูรณาการการวางแผนและพัฒนายุทธศาสตร์วัฒนธรรมเข้ากับยุทธศาสตร์ชุมชน เพื่อส่งเสริมและแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาความอยู่ดี กินดีของชุมชน และพัฒนาการเรียนรู้ของชุมชน