อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

กัลยาณมิตรนิเทศสำหรับผู้บริหาร กลยุทธ์ในการนิเทศเพื่อสร้างโรงเรียนให้เข็มแข็ง

โดย ศาสตราจารย์ สุมน อมรวิวัฒน์ ราชบัณฑิต
2547 ( 81 หน้า)

เอกสารเรื่อง "กัลยาณมิตรนิเทศสำหรับผู้บริหาร กลยุทธ์ในการบริหารเพื่อสร้างโรงเรียนให้เข้มแข็ง" โดย ศาสตราจารย์ สุมน อมรวิวัฒน์ ได้ชี้ให้เห็นแนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษารูปแบบใหม่ที่เรียกว่า "กัลยาณมิตรนิเทศ" ที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเปลี่ยนจากการนิเทศกระดาษ มาเป็นนิเทศคน เป็นกระบวนการที่ต้องเริ่มจากการสร้างศรัทธาเพื่อให้ใจและร่วมใจในการปฏิรูปการเรียนรู้ให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ด้วยฐานของปัญญา เมตตา และความเป็นจริงของชีวิต ซึ่งเป็นองค์ความรู้ด้านการนิเทศการศึกษาแบบไทยๆ ที่สอดคล้องอย่างยิ่งกับหลักการปฏิรูปการศึกษาของชาติ