อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

เรียนรู้จากกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดย ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
2547 ( 58 หน้า)

เอกสารเรื่อง "เรียนรู้จากกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" นำเสนอกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานแก่คณะรัฐมนตรี ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2546 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต เป็นกระแสพระราชดำรัสที่ทรงกล่าวถึงเรื่องการศึกษาไว้ในหลายมิติ ทั้งเรื่องการเรียนรู้ เรื่องครู และเรื่องการจัดการศึกษาของประเทศไทยที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อผู้บริหารการศึกษา ครู คณาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน ที่สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในเรื่องการศึกษาของตนเอง และการบริหารจัดการด้านการศึกษาของชาติได้เป็นอย่างดี กระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นภูมิปัญญาสำคัญของชาติที่จะต้องนำมาครุ่นคิด ไตร่ตรองด้วยความรอบคอบ ทั้งนี้เพื่อให้การนำไปสู่การปฏิบัติตรงตามพระราชประสงค์ของพระองค์ ด้วยเหตุผลดังกล่าวสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้กราบเรียนเชิญ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มาให้ความรู้ความคิดในเรื่องการศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมนำไปสู่การจัดทำนโยบายและโครงการต่างๆ ต่อไปในอนาคต โดยได้นำมาจัดพิมพ์เป็นหนังสือเรียนรู้จากกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป