อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย

แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะในโรงเรียน ของสหราชอาณาจักร

โดย นายนภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม นายวิวัฒน์ ศิริพันธุ์
2547 ( 154 หน้า)

เอกสารแปลและเรียบเรียงเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะในโรงเรียนของสหราชอาณาจักร เนื้อหาได้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการกำหนดองค์ประกอบต่างๆ ที่ทำให้เกิดการเรียนการสอนวิชาศิลปะอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานสูง รวมทั้งมีรูปแบบการเรียนรู้เฉพาะสำหรับนักเรียนที่มีประสบการณ์ในวิชาด้านศิลปะ หรือนักเรียนที่แสดงความสนใจในการเรียนวิชาศิลปะเหล่านี้คือความสำคัญและความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลสหราชอาณาจักรในการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้านศิลปะให้แก่เด็กและเยาวชน