อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

การบริหารโรงเรียนในยุคปฏิรูป

โดย นายนคร ตังคะพิภพ (ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ อ.เมือง จ.เพชรบุรี / ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ รุ่นที่ 1) พระมหาถนอม ถาวรธมฺโม (เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีมงคล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู)
2547 ( 78 หน้า)

เอกสารเรื่อง "การบริหารโรงเรียนในยุคปฏิรูป" จัดทำขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้นำประเด็น “การบริหารโรงเรียนในยุคปฏิรูป” ซึ่งเป็นกรณีตัวอย่างของการบริหารแบบฐานโรงเรียน (School-Based Management ) หรือ SBM ที่มีรูปแบบการบริหารหลากหลายภายใต้คณะกรรมการสถานศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมากที่สุด มาสนทนาในรายการกรองสถานการณ์ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2547 และได้รับความสนใจอย่างมาก จึงได้ถอดความการสนทนา และเพิ่มเติมสาระบางประการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จัดทำเป็นเอกสาร เรื่อง “การบริหารโรงเรียนในยุคปฏิรูป”เพื่อเผยแพร่ต่อครู ผู้บริหาร สถานศึกษา ตลอดจนสาธารณชน