อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

กว่าจะเป็น...สภาการศึกษา

โดย ดร. สิริพร บุญญานันต์ และคณะ
2547 ( 105 หน้า)

เอกสารเรื่อง "กว่าจะเป็น... สภาการศึกษา" จัดทำขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกกระบวนการสรรหาและเลือกกรรมการสภาการศึกษา และเพื่อเป็นกรณีศึกษา เนื่องจากเป็นการดำเนินการตามกฎกระทรวง ภายใต้โครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานฯ สามารถดำเนินการได้เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลาอันสั้น กล่าวคือในระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2546 และกระบวนการดำเนินงานดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ทำให้สามารถจัดการประชุมกรรมการสภาการศึกษา ครั้งแรก ซึ่งมีองค์ประกอบของคณะกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 59 คน ได้ในวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2546