อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

โรงเรียนแห่งคุณภาพและการสร้างสรรค์

โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
2547 ( 160 หน้า)

เอกสารเรื่อง "โรงเรียนแห่งคุณภาพและการสร้างสรรค์" จัดทำขึ้นสืบเนื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบและแนวทางการวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2546 ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโครงการผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ ได้นำเสนอแนวคิด เรื่อง โรงเรียนแห่งคุณภาพและการสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิดหลักของบุคคลและองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องของโรงเรียน โดยการสร้างสรรค์งานของผู้เกี่ยวข้อง