อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย

สถานศึกษากับการจัดการความรู้เพื่อสังคม

โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
2547 ( 218 หน้า)

เอกสารเรื่อง "สถานศึกษากับการจัดการความรู้เพื่อสังคม" กล่าวถึงการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้สถานศึกษาสามารถนำข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่ทั้งในโรงเรียน ชุมชนและสังคม มาจัดระบบและพัฒนาเป็นองค์ความรู้เพื่อพัฒนาปัญญาของผู้เรียน การจัดการความรู้จึงเป็นศาสตร์ใหม่ที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับสังคมไทย อันเป็นสังคมที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ทั้งในปัจเจกบุคคล สถาบัน หลักศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งเรียนรู้ อาชีพ วิถีชีวิต ฯลฯ ซึ่งสถานศึกษาจำเป็นต้องมีศักยภาพเพียงพอที่จะดึงเอาองค์ความรู้เหล่านี้มาพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน การจัดการความรู้จึงเป็นศาสตร์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักปฏิรูปการศึกษาของชาติ ที่สถานศึกษาควรศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้