อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

รวมบทเรียงความวันการศึกษาแห่งชาติ

โดย นางอัมพร พงษ์กังสนานันท์ นายถวัลย์ มาศจรัส นายกวิน เสือสกุล (บรรณาธิการ)
2547 ( 56 หน้า)

เอกสาร "รวมบทเรียงความ วันการศึกษาแห่งชาติ" ฉบับนี้เป็นการรวมบทเรียงความ เรื่อง วันการศึกษาแห่งชาติ ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดขึ้น โดยได้ระบุหลักการและเหตุผลกล่าวคือ "เมื่อพิจารณาถึงวันสำคัญด้านการศึกษาแล้ว ปัจจุบันมีหลายประเทศได้กำหนดให้มีวันการศึกษาแห่งชาติขึ้นในประเทศของตน ส่วนประเทศไทยแม้ว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญและพยายามทุ่มเทพัฒนางานด้านการศึกษามาโดยตลอด แต่ก็ยังมิเคยกำหนดให้มีวันสำคัญด้านการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์รวมการจัดกิจกรรมและเผยแพร่ผลงานด้านการศึกษาเป็นการเฉพาะมาก่อน" สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้จัดให้มีการประกวดเรียงความ เรื่อง “วันการศึกษาแห่งชาติ” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษาทั่วประเทศได้แสดงความคิดเห็น โดยมีประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย ความสำคัญของการจัดตั้งวันการศึกษาแห่งชาติ วันและเดือนที่คิดว่าเหมาะสม พร้อมเหตุผลประกอบ รวมทั้งการนำเสนอกิจกรรมที่สำคัญของการจัดงาน