อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย

ระบบงานแผนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กล้า ทองขาว
2547 ( 513 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "ระบบงานแผนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" กล่าวถึงแผนการศึกษาแห่งชาติเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวที่ยังประโยชน์โดยรวมต่อการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและท้องถิ่น ดังนั้น ระบบงานแผนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการเพื่อให้เกิดความสำเร็จของยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของชาติที่ต้องการบูรณาการคุณภาพชีวิตทุกด้านของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของชาติ ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ (1) เพื่อวิเคราะห์บทบาท หน้าที่ และพันธกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในนโยบายและกฎหมาย (2) เพื่อศึกษาระบบงานแผนด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับองค์กรและระดับสถานศึกษา (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของพันธกิจด้านการจัดการศึกษากับพันธกิจด้านอื่น ๆ และ (4) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบงานแผนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับองค์กรและระดับสถานศึกษา