อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย

การวางแผน การสอน และการประเมินหลักสูตร สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนวิชาพลศึกษา : สหราชอาณาจักร

โดย นายยุทธนา เชิงโกรย นางระพีพรรณ ฮ้อยสเลอร์
2547 ( 114 หน้า)

แผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท จัดทำขึ้นโดยโรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท มีความประสงค์ที่จะจัดตั้งศูนย์การเรียนในสถานประกอบการขึ้น เพื่อเป็นการจัดการศึกษาทางเลือกตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 จึงได้จัดทำแผนการศึกษาของศูนย์การเรียนโรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ทขึ้น เพื่อเป็นเอกสารประกอบการขออนุญาตจัดตั้งศูนย์การเรียนในสถานประกอบการต่อไป