อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการนำร่องระดับชาติ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน : วิถีและวิธีไทย

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. บุญมี เณรยอด
2546 ( 101 หน้า)

เอกสาร "รายงานผลการดำเนินงานโครงการนำร่องระดับชาติ เรื่อง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน : วิถีและวิธีไทย" กำหนดวัตถุประสงค์หลัก คือ 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารต่อการรองรับการปฏิรูปการศึกษา และผลการพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อวัดสมรรถนะ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารกับลักษณะวิธีการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ การวิจัยปฏิบัติการ การประกันคุณภาพของโรงเรียน และการพัฒนาชุมชน 3) เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในโครงการ ซึ่งก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียน