อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

ภารกิจ โครงสร้าง อัตรากำลัง ของสถานศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

โดย รศ. ดร. อุทัย บุญประเสริฐ ดร. จิราภรณ์ จันทร์สุพัฒน์
2546 ( 228 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "ภารกิจ โครงสร้าง และอัตรากำลังของสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542" กล่าวถึงโครงสร้างองค์การเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่มีความสำคัญยิ่งต่อการดำเนินงานขององค์การหรือของหน่วยงาน ผู้ที่ออกแบบองค์การจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบ ปัจจัย หลักเกณฑ์ และคำนึงถึงองค์การในลักษณะที่เป็นทางการ (Formal Organization) ต้องคำนึงถึงโครงสร้างองค์การที่สัมพันธ์กับบริบทขององค์การ ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภารกิจ โครงสร้าง และกำหนดกรอบอัตรากำลังสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับภารกิจและข้อกำหนดใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในการศึกษาวิจัยจะมีการประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพิจารณากำหนดภารกิจการจัดโครงสร้างและเกณฑ์ที่เหมาะสมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามภารกิจและโครงสร้างใหม่ โดยให้ครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษาตามที่ได้กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ภารกิจของสถานศึกษาตามหลักวิชาการ และตามแนวคิดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) เพื่อรองรับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาจากกระทรวงฯ ไปยังสถานศึกษาตามมาตรา 39 และออกแบบโครงสร้างองค์กรของสถานศึกษา ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำหน้าที่กำกับสนับสนุน และส่งเสริมกิจการของสถานศึกษาตามข้อกำหนดในมาตรา 40 โดยจัดให้โครงสร้างการบริหารครอบคลุมกลุ่มงานที่สำคัญต่างๆ และกำหนดกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจและโครงสร้างองค์กรตามที่ได้กำหนดไว้