อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

การบริหารแบบกระจายอำนาจ : โรงเรียนพร้อมหรือยัง

โดย ดร.วรัยพร แสงนภาบวร และคณะ
2546 ( 202 หน้า)

เอกสารเรื่อง "การบริหารแบบกระจายอำนาจ : โรงเรียนพร้อมหรือยัง" จัดทำขึ้นสืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้จัดให้มีการอภิปรายเรื่อง “การบริหารแบบกระจายอำนาจ : โรงเรียนพร้อมหรือยัง” เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2545 ณ โรงแรมโซล ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ และนำสาระจากการอภิปรายมาเรียบเรียงเพื่อจัดทำเป็นหนังสือ โดยนำเสนอมุมมอง และประสบการณ์จากโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อกระตุ้นเตือนให้สถานศึกษาทั้งหลายตื่นตัว และเตรียมพร้อมที่จะบริหารจัดการเพื่อสร้างความเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารงานทั่วไปของตนเอง เพื่อเป้าหมายหลักเดียวกันคือ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ