อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

การผลิตและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา

โดย บรรยาย โดย ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย สรุปและเรียบเรียงโดย นางสาวประภาพรรณ ไชยวงษ์
2546 ( 9 หน้า)

เอกสารเรื่อง "การผลิตและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา" จัดทำขึ้นสืบเนื่องจากสภาผู้บริหารหลักสูตรการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สผบท.) ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่องยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2545 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร ในการสัมมนาดังกล่าว ท่านศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นประธานเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษเรื่อง “การผลิตและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เห็นว่าการบรรยายพิเศษดังกล่าว เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิรูปการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 จึงได้จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้บริหารหลักสูตรการบริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา คณาจารย์ หน่วยงานการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป