อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย

การบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพ

โดย ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
2546 ( 7 หน้า)

เอกสารเรื่อง "การบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพ" จัดทำขึ้นโดยสภาผู้บริหารหลักสูตรการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สผบท.) ได้ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ จัดสัมมนา เรื่อง “การสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 ณ โรงแรมโซล ทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ในการสัมมนาดังกล่าว ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ได้ให้เกียรติเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษเรื่อง “การบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพ” โดยชี้ให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการปฏิรูปการศึกษา จึงจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงการผลิตและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการปฏิรูปการศึกษา โดยจะต้องสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในเรื่องต่างๆ เช่น ระบบการศึกษาไทย การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา การออกแบบและการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา หลักธรรมาภิบาล ความรู้และทักษะพื้นฐานของผู้บริหารการศึกษา และวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา