อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

สภาการศึกษา จากอดีตถึงปัจจุบัน สู่มิติใหม่ในการพัฒนานโยบายการศึกษาของชาติ

โดย นางสุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์ ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม นางสาวสุรางค วีรกิจพาณิชย์ นายถวัลย์ มาศจรัส นางเกื้อกูล ชั่งใจ นางสาวลลิตา ยุวนากร นางปัทมัญญ์ พิริยะสัตตบรรณ นางสาววิภัสรินทร์ ประพันธสิริ
2546 ( 8 หน้า)

เอกสารเรื่อง "สภาการศึกษา : จากอดีตถึงปัจจุบันสู่มิติใหม่ในการพัฒนานโยบายการศึกษาของชาติในอนาคต" จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบ 47 ปี 14 กุมภาพันธ์ 2546 แห่งการสถาปนา ทางสำนักงานจึงได้จัดทำเอกสาร เรื่อง สภาการศึกษา : จากอดีตถึงปัจจุบันสู่มิติใหม่ในการพัฒนานโยบายการศึกษาของชาติในอนาคต เพื่อเผยแพร่และเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสดังกล่าว