อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย

การปฏิรูปการศึกษา : วาระแห่งชาติจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 สู่การปฏิบัติยุทธศาสตร์ที่จะพาประเทศพ้นวิกฤต

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
2546 ( 30 หน้า)

เอกสารชุดการการปฏิรูปการศึกษา : วาระแห่งชาติเล่มที่ 1 การปฏิรูปการศึกษา : วาระแห่งชาติ จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 สู่การปฏิบัติยุทธศาสตร์ที่จะพาประเทศพ้นวิกฤต จัดทำขึ้นสืบเนื่องจากรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลระบุว่า "รัฐบาลจะปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ...” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติจึงได้จัดประชุม เรื่อง วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา : วาระแห่งชาติขึ้น พร้อมทั้งได้จัดทำเอกสารการประชุมปฏิรูปการศึกษา : วาระแห่งชาติจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 สู่การปฏิบัติยุทธศาสตร์ที่จะพาประเทศพ้นวิกฤต เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการประชุมดังกล่าว ซึ่งจะเป็นสื่อกลางในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสภาพการดำเนินการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันรวมทั้งเป็นการนำเสนอกรอบแนวคิด/ยุทธศาสตร์ที่จะทำให้การปฏิรูปการศึกษาประสบความสำเร็จต่อผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน