อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

สรุปการสัมมนา เรื่อง กวดวิชา วิกฤติที่สะท้อนความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

โดย นางสุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์ และคณะ
2546 ( 40 หน้า)

เอกสารสรุปการสัมมนาเรื่อง "กวดวิชา : วิกฤติที่สะท้อนความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา" กล่าวถึง การกวดวิชาว่าเป็นปรากฎการณ์ทางการศึกษาของไทยที่มีพัฒนาการมายาวนานและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ประเด็นที่ควรตระหนักและต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ผลกระทบจากการกวดวิชาที่พบว่า ทำให้ผู้เรียนไม่สนใจการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ แต่ไปสนใจเฉพาะวิชาที่นำไปใช้ในการสอบคัดเลือก ซึ่งไม่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ต้องการให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ดังนั้น เพื่อให้มีข้อมูลที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ในการกำหนดนโยบายเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการกวดวิชาในปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ จึงได้มอบหมายให้ รศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ คณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง การกวดวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย