อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โดย ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
2546 ( 68 หน้า)

เอกสารเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการศึกษา" จัดทำขึ้นสืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้จัดสัมมนา เรื่อง การประเมินความก้าวหน้าเกี่ยวกับการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2545 ณ โรงแรมโกลเดนดรากอน นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบองค์กรราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และผู้แทนชุมชน มีความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการกระจายอำนาจด้านการจัดการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจด้านการจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับนำเสนอรายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการไขปัญหาเพื่อการกระจายอำนาจด้านการจัดการศึกษานำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ