อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

ฝึกสมองให้คิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)

โดย รศ.พญ.ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ อุษา ชูชาติ
2546 ( 16 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "ฝึกสมองให้คิดอย่างมีวิจารณญาณ" (Critical Thinking) นี้ เป็นงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพของสมองที่ทำให้เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงเทคนิคการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ อันเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความฉลาด รวมทั้งเป็นทักษะสำคัญที่ทุกคนจำเป็นต้องมีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต