อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

รายงานฉบับสังเคราะห์ จากวิกฤติสู่โอกาสสิ่งที่ยังท้าทายการปฏิรูปการศึกษาของไทย

โดย เจอรัล ดับเบิ้ลยู ฟราย วิทยาลัยศึกษาศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยมินนิโซตา
2546 ( 144 หน้า)

รายงานฉบับสังเคราะห์เรื่อง "จากวิกฤติสู่โอกาส สิ่งที่ยังท้าทายการปฏิรูปการศึกษาของไทย" กำหนดวัตถุประสงค์เบื้องต้นในการจัดทำรายงานฉบับนี้เพื่อสังเคราะห์รายงานการปฏิรูปการศึกษา รวม 7 ฉบับ ซึ่งคณะผู้เชี่ยวชาญในระดับนานาชาติและระดับชาติได้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการความช่วยเหลือทางวิชาการจากธนาคารพัฒนาเอเชียเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาไทย เป้าหมายหลัก คือ การกำหนดประเด็นสำคัญหรือสิ่งที่ยังท้าทายการปฏิรูปการศึกษาไทย และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังที่ปรากฏในรายงานต่างๆ ดังกล่าว ลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งในรายงานฉบับนี้คือ การหลอมรวมข้อค้นพบจากเอกสารเหล่านี้ นอกจากนี้ยังได้ศึกษานโยบายการศึกษาในภาพรวม และเจาะลึกนโยบายเฉพาะเรื่องโดยละเอียด ในส่วนที่เกี่ยวกับงานปฏิรูป ดังเสนอแนะไว้ในโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการ TA 3585 – THA ที่จะกล่าวถึงต่อไป ในการนี้ได้กล่าวถึงงานท้าทายที่สำคัญๆ ในด้านการศึกษาทั้งในภาพรวมและภาพย่อย รวมทั้ง เสนอกรอบในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ อันจะส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษาไทย นอกจากนี้ ในภาคผนวกได้นำเสนอเสนอโครงการต่อรัฐบาลไทย เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงคุณภาพ ความเสมอภาค และประสิทธิภาพทางการศึกษาให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย