อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย

การปฏิรูปการศึกษา สำหรับศตวรรษที่ 21 ของสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อความเป็นผู้นำในยุคสารสนเทศ

โดย นางสาวพิศวาส ปทุมุต์ตรังษี
2546 ( 10 หน้า)

การปฏิรูปการศึกษา สำหรับศตวรรษที่ 21 เพื่อความเป็นผู้นำในยุคสารสนเทศและโลกาภิวัตน์ กล่าวถึงภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สาธารณรัฐเกาหลีถือว่า การศึกษาเป็นหนทางหลักหรืออาจเป็นหนทางเดียวในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงได้ดำเนินการพัฒนาการศึกษาจนกระทั่งการขยายตัวทางการศึกษาในเกาหลีทางด้านปริมาณถึงจุดอิ่มตัวตั้งแต่กลางทศวรรษที่ผ่านมาหลังจากนั้น รัฐบาลจึงได้หันมาพัฒนาในเรื่องคุณภาพการศึกษามากขึ้นเมื่อประธานาธิบดีคิม ยัง ซัม เข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีที่มาจากพลเรือนคนแรกในรอบ 32 ปี จึงได้ประกาศนโยบายปฏิรูปเพื่อสร้างประเทศเกาหลีใหม่ คือ ปฏิรูปการเมือง การทหาร และเศรษฐกิจ โดยใช้การปฏิรูปการศึกษาเป็นปัจจัย สนับสนุนที่สำคัญด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาซึ่งขึ้นตรงต่อประธานาธิบดี (The Presidential Commission on Education Reform) ขึ้น เพื่อเสนอนโยบายและมาตรการในการปฏิรูปการศึกษาแก่ประธานาธิบดี โดยมีกระทรวงศึกษาธิการรับหน้าที่นำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไป คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาได้นำเสนอข้อเสนอแนะว่าด้วยการปฏิรูปการศึกษาต่อประธานาธิบดีรวม 4 ครั้ง ดังปรากฏในรายงานการปฏิรูปการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 ฉบับนี้