อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย

Traditional Forms of School Choice&Future Reforms

โดย Caroline M. Hoxby. Assosiate Professor of Economics at Harvard University and Faculty Research Fellow of the National Bureau of Economic Research
2546 ( 10 หน้า)

สรุปบทความเรื่อง “Traditional” Forms of School Choice & Future Reforms กล่าวถึงก่อนที่จะมีการปฏิรูปโดยการใช้คูปองการศึกษาและการจัดตั้งโรงเรียนในกํากับของรัฐเพื่อให้ผู้ปกครองมีทางเลือกในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนมากขึ้นนั้น ผู้ปกครองชาวอเมริกันก็รู้จักเลือกโรงเรียนมาก่อน โดยเลือกเข้าไปอยู่ในเขตการศึกษาที่มีโรงเรียนรัฐบาลดีๆ หรือมิฉะนั้นก็จ่ายค่าเล่าเรียนให้ลูกเรียนในโรงเรียนเอกชน จากการวิเคราะห์ลักษณะการเลือกโรงเรียนดังกล่าว ได้ช่วยทําให้เห็นปัญหาและแนวโน้มในการที่รัฐมีนโยบายให้ผู้ปกครองสามารถเลือกโรงเรียนให้บุตรหลานอย่างกว้างขวางมากขึ้น วัตถุประสงค์ของรายงาน 1. เพื่อเรียนรู้และวิเคราะห์รูปแบบการเลือกโรงเรียนของผู้ปกครอง โดยทําความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกโรงเรียนกับองค์ประกอบในเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มนักเรียน (จําแนกตามความสามารถ รายได้ เชื้อชาติ และความพอใจของผู้ปกครอง) ประสิทธิภาพของโรงเรียน เงินเดือนครูและการรวมตัวของครู และบทบาทของผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียน 2.เพื่อนําผลการเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเลือกโรงเรียนมาใช้วิเคราะห์ผลการปฏิรูปการศึกษาโดยให้มีโรงเรียนในกํากับของรัฐ คูปองการศึกษาและการรับนักเรียนอย่างกว้างขวาง 3.เพื่อดูว่ามีข้อมูลอื่นๆ อะไรบ้างที่จําเป็นต้องใช้เพื่อทํานายผลการปฏิรูปการศึกษาข้างต้น