อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย

การกระจายอำนาจทางการศึกษา : การเมืองและฉันทานุมัติ

โดย ผู้แปล: นางสาวภัทรนันท์ พัฒิยะ บรรณาธิการ: นางสุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์
2546 ( 97 หน้า)

เอกสารเรื่อง "การกระจายอำนาจทางการศึกษา การเมืองและฉันทานุมัติ" กล่าวถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้กำหนดให้หน่วยงานส่วนกลางกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การแปลเอกสารการกระจายอำนาจทางการศึกษา การเมืองและฉันทานุมัติจึงได้จัดทำขึ้นเพื่อนำข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารับหลักการแล้วเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2541 ในระหว่างนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้เตรียมการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้มีการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปยังท้องถิ่น