อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

การปฏิรูปการศึกษาของสหราชอาณาจักร ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของสหราชอาณาจักร

โดย นางศรีน้อย โพวาทอง
2546 ( 86 หน้า)

เอกสารเรื่อง "การปฏิรูปการศึกษาของสหราชอาณาจักร : ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของสหราชอาณาจักร" จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติพิจารณาเห็นว่า ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการปฏิรูปการศึกษาในสหราชอาณาจักรจะเป็นความรู้ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย หลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับแรก ซึ่งจะส่งผลให้มีการปฏิรูปการศึกษาอย่างครอบคลุมทั้งระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยกระดับมาตรฐาน การช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน การสอน การจัดทำหลักสูตรและการประเมินผล รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น