อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย

รายงานการปฏิรูปการศึกษาในประเทศแคนาดา (พ.ศ. 2541)

โดย ผู้แปล: นางสาววิไลลักษณ์ ผดุงกิตติมาลย์ บรรณาธิการ: นางสุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์
2546 ( 9 หน้า)

เอกสารเรื่อง "รายงานการปฏิรูปการศึกษาในประเทศแคนาดา (พ.ศ. 2541)" จัดทำขึ้นสืบเนื่องจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเห็นว่า ประสบการณ์ในการปฏิรูปการศึกษาของสภารัฐมนตรีการศึกษาของแคนาดา เป็นบทเรียนอันมีค่าอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย ทั้งกลุ่มผู้บริหาร นักการเมือง ตลอดจนครู ผู้ปกครอง และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงได้จัดแปลรายงานการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2541 ของสภารัฐมนตรีการศึกษาของแคนาดาขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาของไทยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่กำลังจะประกาศใช้ต่อไป