อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย

การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาในรูปแบบการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management)

โดย รองศาสตราจารย์.ดร.อุทัย บุญประเสริฐ
2546 ( 7 หน้า)

รายงานการวิจัยเรื่อง "การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน" จัดทำขึ้นสืบเนื่องจากตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดสาระสำคัญให้รัฐถ่ายโอนอำนาจในการบริหารจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการและการตัดสินใจ ทั้งในด้านหลักสูตร การเงิน การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ภายใต้การกำกับดูแลและส่งเสริมของคณะกรรมการสถานศึกษาของแต่ละสถานศึกษา ด้วยเหตุนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติจึงได้จัดโครงการศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารที่สถานศึกษา หรือการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management) เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และได้แนวทางปฏิบัติที่สนับสนุนนโยบายของชาติในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสาระสำคัญตามมาตรา 39 และ 40 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542