อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย

กรอบการดำเนินงานการปฏิรูปการศึกษาของฮ่องกง

โดย ร.ท. หญิง วันทนีย์ ไทยเที่ยง
2546 ( 10 หน้า)

กรอบการดำเนินงานปฎิรูปการศึกษาของฮ่องกง กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ทุกประเทศทั่วโลกต้องตื่นตัวกับการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนและพัฒนาประเทศให้ก้าวทันและเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความต้องการที่แปรเปลี่ยนไปในศตวรรษที่ 21 ฮ่องกง หรือเรียกเป็นภาษาราชการว่า เขตบริหารพิเศษฮ่องกงก็กำลังเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เช่นกัน ด้วยเหตุนี้ ฯพณฯ ตัง ซี ฮวา เลขาธิการบริหารของคณะเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ซึ่งเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และให้ความสำคักับการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ได้แถลงนโยบายด้านการศึกษาในการพัฒนาการศึกษาของฮ่องกงสำหรับศตวรรษหน้า โดยให้ความสำคักับการพัฒนาการศึกษาระยะยาวและแสดงให้เห็น ถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะปฏิรูปการศึกษาและระบบโรงเรียน เพื่อเตรียมพร้อมในการเผชิความท้าทายและการแข่งขันในศตวรรษใหม่ คณะกรรมการการศึกษาของฮ่องกงได้สนองนโยบายดังกล่าว โดยได้จัดทำกรอบการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของสาธารณชนเป็นสำคัญ โดยได้จัดให้มีการเสวนา/สัมมนาในประเด็นปัญหาหลักทางการศึกษาอย่างเปิดกว้างและเน้นให้มีการประชาพิจารณ์ในทุกขั้นตอน เริ่มจากการร่วมกันทบทวนและกำหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 ของฮ่องกง เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การจัดทำกรอบการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ