อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย

รูปแบบการบริหารและการจัดการศึกษาแบบกระจายอำนาจ

โดย ดร.กมล สุดประเสริฐ
2546 ( 9 หน้า)

รายงานผลการวิจัยเรื่อง "รูปแบบการบริหารและการจัดการศึกษาแบบกระจายอำนาจ" กล่าวถึงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้รัฐมีหน้าที่ในการถ่ายโอนกิจการด้านการบริหารการศึกษาไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงทำการวิจัยเพื่อสร้างความชัดเจนในหลักการและแนวทางการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาสู่ท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ