อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

ตรวจสอบปฏิรูปโครงสร้าง ศธ.

โดย ศ.ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต กรรมการการศึกษาแห่งชาติ และ นายชุมพล ศิลปอาชา สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร
2546 ( 8 หน้า)

หนังสือเรื่อง "ตรวจสอบปฏิรูปโครงสร้าง ศธ." เล่มนี้ เป็นการถอดความการสนทนาในรายการระดมสมองอนาคตการศึกษาไทย ซึ่งออกอากาศในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2545 ทางสถานีโทรทัศน์ เนชั่นทีวี ยูบีซี 8 โดยมี ศ.ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต กรรมการการศึกษาแห่งชาติ และนายชุมพล ศิลปอาชา สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรร่วมกัน การสนทนาในหัวข้อดังกล่าว เกิดจากกระแสข่าวการปฏิรูประบบโครงสร้างของกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีการนำเสนอ 2 ร่างด้วย กัน คือ ร่างโครงสร้างกระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามกรอบของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่เสนอโดยสำนักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) และร่างโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ที่เสนอโดยกระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างทั้ง 2 ร่างนี้ มีความแตกต่างทั้งในเชิงความคิด และแนวทางที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ จึงทำให้เกิดข้อขัดแย้งในหลักการของแต่ละร่าง เกิดกระแสข่าวต่างๆ มากมาย เป็นเหตุให้การปฏิรูปการศึกษาสะดุดไม่คืบหน้าไปอย่างที่ควรจะเป็น อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสับสนขึ้นในสังคมอย่างมาก ซึ่งในการสนทนาของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่านที่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในอดีต ได้แสดงความคิดเห็นในประเด็น ดังกล่าว ตลอดจนข้อเสนอสำหรับการปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินการปฏิรูปการศึกษา