อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

การปฏิรูปการศึกษาไทย

โดย ศาสตราจารย์ ดร.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
2546 ( 8 หน้า)

เอกสารเรื่อง "การปฏิรูปการศึกษาไทย" จัดทำขึ้นสืบเนื่องจากภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทําให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกตระหนักถึงความจําเป็นที่ต้องพัฒนาคน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมประเทศชาติ การปฏิรูปการศึกษาจึงเป็นยุทธศาตร์ที่สําคัญในการสร้างชาติ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้จัดทําเอกสารนี้ขึ้น โดยรวบรวมเอกสารประกอบการบรรยายบทความต่างๆ ของ ท่านองคมนตรี ศ. ดร. เกษม วัฒนชัย ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความสําคัญและจําเป็นที่ต้องปฏิรูปการศึกษาทั้งในทุกระดับและประเภทการศึกษา เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคนอย่างมีคุณภาพ ให้คนไทยเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันกับประเทศอื่นได้ โดยทุกคนต้องร่วมมือกันผลักดันให้การปฏิรูปการศึกษาบรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่กําหนดไว้ใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542